ENERGIA GEOTERMALNA

ENERGIA GEOTERMALNA... Rada Ministrów przyjęła "Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 r." Ustawa - Prawo energetyczne, która m. in. formułuje politykę użytkowania paliw i energii, natomiast daje Prezesowi URE określone narzędzia stymulacji racjonalnego i oszczędn

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Roman Szramka Andrzej W. Różycki Autorzy są pracownikami Departamentu Planów i Analiz Biuletyn URE 2/1999 -------------------------------------------------------------------------------- ENERGIA GEOTERMALNA Rada Ministrów przyjęła "Założenia polityki energetycznej Polski do 2010 r." Ustawa - Prawo energetyczne, która m. in. formułuje politykę użytkowania paliw i energii, natomiast daje Prezesowi URE określone narzędzia stymulacji racjonalnego i oszczędnego wykorzystywania źródeł energii, w tym także energii odnawialnej. Dlatego też plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, przedkładane Prezesowi URE do uzgodnienia, powinny zawierać inicjatywy racjonalizujące zużycie energii również przez odbiorców (Art.16 PE). W przedstawianych do zatwierdzenia taryfach na energię mogą być uwzględnione ponoszone koszty przedsięwzięć racjonalizujących zużycie paliw i energii. Powinno się także brać w nich pod uwagę koszty współfinansowania przez przedsiębiorstwo energetyczne inwestycji związanych z rozwojem energetyki niekonwencjonalnej (Art. 45 PE). Minister Gospodarki może, w drodze rozporządzenia, nałożyć na przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną i ciepłem obowiązek zakupu energii elektrycznej i ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych oraz określić szczegółowy zakres tego obowiązku (Art. 9 PE). Wejście w życie takiego rozporządzenia może być decydujące dla rozwoju energetyki niekonwencjonalnej w naszym kraju. Zgodnie z ustawą Đ Prawo energetyczne, do obowiązków Prezesa URE należy także publikowanie informacji służących zwiększeniu efektywności użytkowania paliw i energii. NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII Wg definicji przyjętej w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - pod pojęciem niekonwencjonalnego źródła energii rozumieć należy takie, które nie wykorzystuje w procesie przetwarzania spalania organicznych paliw kopalnych. Do niekonwencjonalnych źródeł energii można więc zaliczyć energię wodną, wiatrową, słoneczną, geotermalną, pochodzącą ze spalania i przetwarzania różnego rodzaju odpadów i szeroko pojmowanej biomasy. Jedną z poważnych zalet wykorzystywania w/w źródeł energii jest fakt, że nie powodują one zwiększenia zawartości dwutlenku węgla w atmosferze. Przy spalaniu biomasy emisja jest zrównoważona jego poborem przez rośliny w procesie fotosyntezy, a przy zastosowaniu pozostałych - emisja CO2 nie występuje w ogóle. Różnorodne źródła energii niekonwencjonalnej są łatwo dostępne i geograficznie rozproszone. Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej napotyka na szereg barier prawnych, finansowych, technicznych. Przeszkodą w ich upowszechnianiu są także względnie niskie ceny tradycyjnych paliw kopalnych, nie uwzględniające kosztów degradacji środowiska i zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego. Nie sprzyjają energetyce niekonwencjonalnej kłopoty ze sprzedażą lokalnie wytwarzanej energii elektrycznej do państwowej sieci elektroenergetycznej, brak doświadczenia organizacyjnego dotyczącego wdrożeń technologii odnawialnych źródeł energii, szczególnie w niewielkich gminach, brak narodowego programu rozwoju takich źródeł energii. Bariery te mogą być usunięte przez pilne i konsekwentne działanie instytucji publicznych skierowane na zmianę obecnej struktury rynku energetycznego. Źródła energii alternatywnej prowadzą bowiem do uniezależnienia się od koniunktury politycznej, wahań światowych cen surowców kopalnych, a nawet do pełnego uniezależnienia się od importu paliw, których ceny w miarę wyczerpywania się złóż będą rosły. Podejmowanie inicjatyw i inwestycji w zakresie energetyki niekonwencjonalnej stwarza realną możliwość intensyfikacji regionalnego rozwoju gospodarczego, w tym powstania nowych miejsc pracy. DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE Kryzys paliwowy lat 70 - tych uzmysłowił światu, że zasoby naturalnych surowców energetycznych są ograniczone. Obecnie wiadomo także, że ich nadmierna eksploatacja i zużycie stwarzają niebezpieczeństwo naruszenia bariery ekologicznej. W związku z tym Deklaracja Madrycka z 1994 r. wzywa kraje Unii Europejskiej, aby w roku 2010 udział energii czystej w produkowanej przez te państwa wynosił 15 %. Obecnie udział niekonwencjonalnych źródeł energii w bilansie paliwowo - energetycznym w tych krajach wynosi ok. 6,5 %, a ich znaczenie stale wzrasta. Komisja Europejska wydała Białą Księgę ăEnergia dla przyszłości: odnawialne źródła energiiÓ. Związany z nią ăPlan działańÓ zakłada osiągnięcie do 2010 r. celu minimum 12 % udziału energii odnawialnej w gospodarce UE. Pozwoli to obniżyć import paliw o 17,4 %, zredukować emisję dwutlenku węgla o ponad 400 mln ton rocznie, a także utworzyć 500 - 900 tys. nowych miejsc pracy. Niemal dwukrotny wzrost udziału energii alternatywnych w bilansie energetycznym państw UE w stosunku do stanu obecnego oznacza, że ten sektor energetyki będzie się rozwijał najbardziej dynamicznie i prawdopodobnie tendencja ta utrzyma się w nadchodzących dekadach także w skali całego świata. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wśród twardych wymagań stawianych Polsce przez Komisję Europejską, znajdują się m.in. zniesienie pomocy państwa dla kopalń, dopuszczenie swobodnego importu węgla i minimum dwukrotna poprawa efektywności zużycia energii przez naszą gospodarkę. Biorąc pod uwagę niekorzystny bilans w polskim handlu zagranicznym, wzrost importu energii lub surowców do jej produkcji nie jest dobrym rozwiązaniem, pozostaje więc konieczność wprowadzenia technologii energooszczędnych oraz zwiększenia wykorzystania alternatywnych źródeł energii. ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ GEOTERMALNYCH Wśród wielu niekonwencjonalnych źródeł energii daje się ostatnio zaobserwować szczególne zainteresowanie energią geotermalną. Termin "geotermia" oznacza po prostu zasoby cieplne Ziemi. Stan rozpoznania warunków występowania wód geotermalnych w Polsce można uznać za dobry. Oceny możliwości wykorzystania energii geotermalnej w kraju są jednak bardzo zróżnicowane - od bardzo entuzjastycznych, do całkowicie negujących zasadność prowadzenia dalszych prac badawczych w tym kierunku. Za potencjalne obszary występowania wód geotermalnych przyjmuje się 80 % obszaru Polski, a ich zasoby szacuje się na ok. 6,7 tys. km3. Do regionów perspektywicznych, dla wykorzystania energii geotermalnej zalicza się w Polsce: synklinorium mogieleńsko - łódzkie, synklinorium szczecińskie, synklinorium pomorsko - warszawskie, północną część monokliny przedsudeckiej, Nieckę Podhalańską i Sudety. W rejonach tych, stanowiących łącznie trzecią część powierzchni kraju, z głębokości 100 - 3000 m można uzyskać wody o temperaturze od 20 do ponad 100 st. C i mineralizacji ogólnej od 1 do ponad 100 g na dm3. Stopień opłacalności wykorzystania wód geotermalnych jest dla poszczególnych regionów bardzo zróżnicowany. Cechą charakterystyczną wszystkich inwestycji tego rodzaju jest ich wysoki koszt początkowy, związany z koniecznością wykonania otworów wiertniczych oraz z zakupem dodatkowego wyposażenia, takiego jak pompy cieplne, wymienniki ciepła i filtry do wody zatłaczanej. W wielu rejonach problemem technicznym jest wysoki stopień mineralizacji wód geotermalnych. Osadzanie się soli na wewnętrznych powierzchniach rur i wymienników ciepła jest jednym z podstawowych czynników utrudniających szybszy rozwój wykorzystywania energii geotermalnej. Mimo to opłacalność wykorzystania ciepłej wody może być wysoka; może ona także znacznie wzrosnąć w przypadku kaskadowego jej wykorzystania, a więc skierowania po ogrzaniu mieszkań np. do szklarni, magazynów itp. Najlepsze złoża wód geotermalnych w Polsce znajdują się na Podbeskidziu, a szczególnie w okolicach Suchej Beskidzkiej i Makowa Podhalańskiego. Na głębokości 2 km woda osiąga tam temperaturę 80 st. C. W tym turystycznym regionie istnieje bardzo silne zanieczyszczenie powietrza z tzw. emisji niskiej, powodowanej przede wszystkim przez piece i kotłownie węglowe. W okresie zimowym, co nie jest powszechnie znane, zanieczyszczenia atmosfery są tu silniejsze, niż na Śląsku. Niekorzystny jest również fakt, że osadzająca się na śniegu sadza przyczynia się do jego szybszego topnienia. Tak więc wykorzystanie wód geotermalnych do ogrzewania mieszkań, oprócz wymiernych korzyści ekologicznych, mogłoby istotnie przyczynić się do wydłużenia zimowego sezonu turystycznego na Podbeskidziu. W 1993 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utworzył Spółkę Akcyjną GEOTERMIA PODHALAŃSKA. Zadaniem spółki jest przyłączanie odbiorców w Bańskiej Niżnej, Białym Dunajcu, Zakopanem i Nowym Targu. Przystosowanie 15 tys. budynków do zasilania energią geotermalną spowoduje wyeliminowanie konieczności spalania 300 tys. ton węgla rocznie. W 1996 r. uruchomiono miejską ciepłownię geotermalną w Pyrzycach. Nowa ciepłownia, o mocy 54,9 MW zastąpi docelowo 68 lokalnych kotłowni węglowych. Decyzję o tej pilotowej inwestycji podjęło Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Wydobywana, o temperaturze 61-63 st. C, woda jest wykorzystywana do celów grzewczych, a następnie po schłodzeniu, ponownie wtłaczana w głąb Ziemi. Ciepłownia pokrywa 84 % rocznego zapotrzebowania aglomeracji na ciepło. W szczycie i sytuacjach awaryjnych przewidziane jest dodatkowe uruchamianie czterech wysokosprawnych kotłów gazowych. Czas zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych na tę geotermalną ciepłownię określono na 3,5 do 4 lat. Sukces odniesiony przez geotermię pyrzycką owocuje już nowymi podobnymi inwestycjami w regionie Pomorza Zachodniego. Duńskie konsorcjum kapitałowe ESCO International zamierza w tym roku rozpocząć budowę ciepłowni geotermalnej w Stargardzie Szczecińskim. Wody geotermalne zalegające w okolicach Stargardu mają temperaturę 95 st. C. Posłużą wyłącznie do zaspokojenia potrzeb, tego 73-tysięcznego miasta, na ciepłą wodę. Realne nadzieje na ciepłownicze wykorzystanie związane są z wodami geotermalnymi, o temperaturze ok. 70 st. C, okolic Skierniewic, Żyrardowa, Rawy Mazowieckiej, Łowicza i Sochaczewa. Zawiązana została spółka Geotermia Żyrardowska, która planuje konkretne badania i inwestycje. Obiecujący, w tym względzie, jest także rejon Mazowsza na zachód od Warszawy. Geotermia w dotychczasowej praktyce polega na czerpaniu gorących, podziemnych wód. Istnieje jednak możliwość wykorzystania ciepła zawartego w gorących i suchych skałach, znajdujących się zwłaszcza na terenie anomalii termicznych. Wykorzystując porowatość i naturalne spękania skał można przy pomocy dwu równoległych szybów wprowadzać w miejsce występowania gorących skał wodę zimną i wypompowywać gorącą. W przypadku pokonania ekonomicznej bariery głębokich odwiertów do wykorzystania pozostają ogromne zasoby ciepła Ziemi. Tam, gdzie nie występują anomalie termiczne, temperatura wzrasta wraz z głębokością przeciętnie o ok. 3 ĄC na 100 metrów. WYKORZYSTANIE ENERGII ROZPROSZONEJ Mówiąc o energii geotermalnej nie sposób pominąć zagadnienia pomp cieplnych, urządzeń służących do zwiększania poziomu energetycznego energii cieplnej. Zasada ich działania odpowiada odwróconemu obiegowi Carnota: ciepło o niższej temperaturze, dzięki włożonej pracy mechanicznej staje się ciepłem o wyższej temperaturze. Pierwszą pompę cieplną do ogrzewania domu zbudowano jednak dopiero w 1982 r. w Wielkiej Brytanii. Pompy te pozwalają wykorzystać ciepło odpadowe z różnych procesów technologicznych, niskotemperaturowe wody geotermalne, a nawet wody o temperaturze poniżej 20 st. C. Urządzenia te pracują stosunkowo cicho i nie wydzielają żadnych zanieczyszczeń. Obecnie koszt instalacyjny pompy ciepła jest o 30 - 40 % wyższy, niż instalacji opalanej węglem, olejem, czy gazem, lecz jej koszty eksploatacyjne są znacznie niższe. Pompa cieplna może także znaleźć zastosowanie przy wykorzystaniu ciepła rozproszonego w wodach powierzchniowych, podziemnych ciekach wodnych, a nawet w gruncie. Stosuje się wówczas system rur z substancjami freonopodobnymi, pobierającymi ciepło z tych ośrodków. Maksymalna temperatura, do jakiej można nagrzać tą metodą wodę wynosi 55 st. C, jednak w takich warunkach urządzenie nie działa zbyt sprawnie. Pompa najlepiej sprawdza się dostarczając ciepło w połączeniu z niskotemperaturowym systemem ogrzewania, np. podłogowym lub ściennym. Specjaliści twierdzą, że każda dostarczona do pompy kilowatogodzina prądu elektrycznego oddaje minimum trzy kilowatogodziny energii cieplnej, a w optymalnych warunkach dostarcza nawet 4,5 raza więcej ciepła, niż pobiera prądu. W praktyce certyfikat-energetyczny.pl" target="_blank">oszczędności energii nie są tak wysokie, ale nadal warte inwestycji. Zastosowanie pompy cieplnej do wykorzystania tzw. energii rozproszonej zawartej w gruncie, przez Łomżyńską Spółdzielnię Mieszkaniową przyniosło 28 % oszczędności w wymiarze finansowym oraz wymierne efekty ekologiczne, polegające na redukcji emisji wszystkich zanieczyszczeń, jakie pojawiają się przy spalaniu paliw kopalnych. PERSPEKTYWY DLA NIEKONWENCJONALNYCH ŹRODEŁ ENERGII W obecnej chwili w naszym kraju niekonwencjonalne źródła energii pokrywają niespełna 1,5 % zapotrzebowania na energię. Tymczasem w przypadku Polski mogłyby one zabezpieczyć całkowicie zapotrzebowanie kraju na wszystkie rodzaje energii, pozwalając jednocześnie na uniknięcie degradacji środowiska naturalnego. Im szybciej uda się więc pokonać przeszkody stojące na drodze do intensywnego wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, tym łatwiejsze będzie rozwiązanie wielu problemów gospodarczych, ekologicznych i społecznych. Być może katalizatorem intensywniejszego zagospodarowania alternatywnych źródeł energii będzie powołana niedawno Rada ds. Rozwoju Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Celem Rady jest bowiem wspomaganie procesu tworzenia dogodnych warunków do rozwoju energetyki niekonwencjonalnej. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Polskiego Towarzystwa Energetyki Wiatrowej i Polskiej Geotermalnej Asocjacji.

ENERGIA GEOTERMALNA

Promocje:

PROMOCJE: