Przestrzeganie konwencji

Przestrzeganie konwencji... Trwające obecnie negocjacje z Unią Europejską zwracają uwagę na fakt, iż kraje ubiegające się o członkostwo muszą do dnia akcesji przyjąć wszystkie aktualnie obowiązujące unijne przepisy. Wywołuje to spore kontrowersje również wśród obywateli UE, gdy

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Trwające obecnie negocjacje z Unią Europejską zwracają uwagę na fakt, iż kraje ubiegające się o członkostwo muszą do dnia akcesji przyjąć wszystkie aktualnie obowiązujące unijne przepisy. Wywołuje to spore kontrowersje również wśród obywateli UE, gdyż powszechnie wiadomo, iż same państwa członkowskie nie przestrzegają unijnych przepisów. Dotyczy to zwłaszcza tych związanych z ochroną środowiska. Rozmiary tego zjawiska są tak duże, że Parlament Europejski wystąpił z apelem do Komisji, by aktywniej monitorowała stopień przestrzegania unijnego prawa. Wezwano również Komisję aby szybko i zdecydowanie reagowała na wszystkie przypadki łamania obowiązujących przepisów. Państwa członkowskie UE zobowiązane były do przestrzegania (wpisania do swojego narodowego ustawodawstwa) od 1486 do 1494 dyrektyw tworzących acquis communautaire. Acquis jest zbiorem przepisów obowiązujących wszystkich członków Unii Europejskiej, a różnice w liczbie dyrektyw, które obowiązują poszczególne państwa członkowskie wynikają z istnienia okresów przejściowych dla niektórych państw. Stan implementacji (wdrożenia) tych dyrektyw, które obecnie obowiązują poszczególnych członków Unii Europejskiej, pod koniec maja przedstawiał się następująco: Dania 97,78%, Szwecja 97,65%, Hiszpania 97,11%, Finlandia 96,91%, Luksemburg 96,45%, Włochy 95,91%, Holandia 95,58%, Belgia 95,18%, Portugalia 95,03%, Irlandia 95,02%, Niemcy 94,98%, Wielka Brytania 94,84%, Austria 94,69%, Francja 94,37%, Grecja 93,01%. Jak widać ani jedno państwo członkowskie nie przyjęło do narodowego ustawodawstwa wszystkich obowiązujących dyrektyw. Jest to zjawisko dziwne, zważywszy na fakt, że ustawodawstwo unijne uchwalane jest właśnie przez państwa członkowskie, a więc państwa te dobrowolnie biorą na siebie pewne zobowiązania, z których następnie się nie wywiązują. Jeśli wziąć pod uwagę przepisy dotyczące ochrony środowiska (144-145 dyrektyw) to sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Pod koniec maja 2001 r. w państwach członkowskich Unii Europejskiej przyjęto od 90% do 96% obowiązujących przepisów. W czołówce znajdują się Szwecja, Luksemburg (po 95,8%), Włochy i Dania (po 95,2%), natomiast najbardziej opóźnionymi państwami są Niemcy, Austria (po 90,9%), Wielka Brytania (91,0%) i Francja (91,7%). Aż 98 unijnych dyrektyw środowiskowych ma bowiem wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Państwa (a ściślej działające na ich terenie przedsiębiorstwa i produkowane przez nie towary), które nie wdrożyły unijnych przepisów ochrony środowiska i nie poniosły związanych z tym kosztów są bardziej konkurencyjne. Z kolei te państwa, które poprawnie i terminowo wdrożyły unijne przepisy znalazły się nieoczekiwanie w gorszej sytuacji pod względem konkurencyjności na rynku wewnętrznym. Dyrekcję ds. Rynku Wewnętrznego szczególnie niepokoi fakt, że najnowsze dyrektywy środowiskowe - owoc długich i skomplikowanych ustaleń między Komisją Europejską, Parlamentem a krajami członkowskimi UE - nie są wdrażane na czas. Jeśli brać pod uwagę dziewięć ostatnich dyrektyw jedynie dwa kraje (Szwecja i Finlandia) wdrożyły wszystkie dyrektywy na czas. Dla kontrastu Niemcy wdrożyły zaledwie jedną dyrektywę z tej grupy, a Belgia dwie. Tabela pokazuje, jak przedstawia się stan wdrożenia najnowszych dyrektyw. Tabela. Stan wdrożenia najnowszych dyrektyw w państwach członkowskich (na 31 maja 2001 r.) Dyrektywa Państwa, w których została wdrożona na czas Państwa, w których nie została wdrożona na czas Dyrektywa 96/29 (Ochrona przed promieniowaniem) Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Austria, Finlandia, Szwecja Belgia, Dania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Holandia, Portugalia, Wielka Brytania Dyrektywa 96/61 (Kontrola zanieczyszczeń) Dania, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria, Portugalia, Finlandia, Szwecja, Belgia, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Wielka Brytania Dyrektywa 96/82 (Substancje niebezpieczne) Dania, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Belgia, Niemcy, Francja, Austria, Portugalia, Dyrektywa 97/11 (Ocena oddziaływania na środowisko) Dania, Hiszpania, Irlandia, Włochy, Holandia, Austria, Portugalia, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Belgia, Niemcy, Grecja, Francja, Luksemburg, Dyrektywa 97/43 (Ochrona przed promieniowaniem) Grecja, Włochy, Austria, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Belgia, Dania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Dyrektywa 98/8 (Produkty biobójcze) Dania, Francja, Włochy, Austria, Finlandia, Szwecja Belgia, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Wielka Brytania Dyrektywa 98/70 (Zanieczyszczenie powietrza) Wszystkie państwa - Dyrektywa 98/81 (GMO) Dania, Francja, Irlandia, Holandia, Portugalia, Finlandia, Szwecja Belgia, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Luksemburg, Austria, Wielka Brytania Dyrektywa 98/101 (Baterie) Belgia, Dania, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Austria, Portugalia, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania Niemcy, Włochy Unijne przepisy dotyczące ochrony środowiska nie są zatem wdrażane przez kraje członkowskie. Co gorsza są one wdrażane w niewłaściwy sposób, często pozornie tylko spójny z przepisami unijnymi. Jak podała Komisarz ds. Środowiska Margot Wallstrom aż 45% skarg wpływających do Komisji Europejskiej dotyczy spraw związanych ze środowiskiem. Proporcjonalnie największa ilość dochodzeń w kwestii nieprzestrzegania unijnych przepisów lub spraw przed Trybunałem Sprawiedliwości, w których skarży się państwa członkowskie UE, dotyczy właśnie ochrony środowiska. Od marca 2000 r. do marca 2001 r. Komisja Europejska 52 razy uznała, że państwo członkowskie łamie unijne przepisy środowiskowe. Najwięcej tych oskarżeń, prawie jedna trzecia, dotyczyło Hiszpanii i Włoch. Najmniej (po jednym) Danii, Finlandii i Szwecji. Aż 50% spraw dotyczyło przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami, 23% - ocen oddziaływania na środowisko, 13,5% - jakości wód, oraz również 13,5% - pozostałych kwestii. Na podstawie serwisu internetowego Ekorozwój@UE przygotowała Anna Figielek

Przestrzeganie konwencji

Promocje:

PROMOCJE: