Trudne warianty

Trudne warianty... W przyszłym roku trzeba rozstrzygnąć, w jakim stopniu polska energetyka w najbliższych 20 latach powinna korzystać ze źródeł odnawialnych, a w jakim z węgla, gazu, ropy czy biopaliw.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik

Różne warianty rozwoju polskiej energetyki zawarte są w przygotowanych przez rząd założeniach do polityki energetycznej do 2025 roku.

Najtrudniejszy, niemal nie do zrealizowania, jest wariant tzw. traktatowy, od nazwy traktatu akcesyjnego, który stawia ostre wymogi polskiej energetyce, w tym ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Zapewnić to może 7,5-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych. Wariant ten wymaga także ogromnych inwestycji w odsiarczanie spalin.

Każdy z wariantów przewiduje zmianę struktury zużycia energii na korzyść gazu ziemnego i paliw ciekłych. We wszystkich zapisana jest poprawa efektywności energetycznej. Sprawą bezsporną jest, że nastąpić musi poprawa w wytwarzaniu energii, a także w jej przesyle, mówiono wczoraj w Katowicach, podczas dyskusji nad strategią, w której uczestniczyli minister Jerzy Hausner i wiceminister Jacek Piechota.

We wszystkich wariantach mówi się o konieczności uruchomienia ok. roku 2021 - 2022 pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Wszystkie spełnić też muszą wymogi ekologiczne ustalone przez protokół z Kioto, protokoły: siarkowy, azotowy i krajowy plan redukcji emisji.

Ostatecznego rozwiązania wymaga wciąż problem kontraktów długoterminowych (KDT). Rząd planuje wniesienie autopoprawki do ustawy o pomocy publicznej, przewidującej, że po rozwiązaniu KDT elektrownie będą miały 30 dni na negocjacje w sprawie odszkodowań na pokrycie strat za rozwiązane kontrakty.

BC

źródło: rzeczpospolita

Trudne warianty

Promocje:

PROMOCJE: