"Zielona energia" z "Sierszy"

"Zielona energia" z "Sierszy"...

Decyzja o komercyjnej produkcji "zielonej energii" w Elektrowni "Siersza" podyktowana była przede wszystkim możliwościami technicznymi. Trzebińska elektrownia wyposażona jest bowiem m.in. w dwa nowoczesne bloki z kotłami fluidalnymi, które doskonale nadają się do współspalania biomasy w formie zrębków. Elektrownia "Siersza" (całkowita moc zainstalowana 797 MW) została gruntownie zmodernizowana w latach 1999–2002. Zainstalowano wówczas dwie jednostki o mocy 153 MWe każda, wyposażone w nowoczesne turbiny kondensacyjne produkcji Alstom Power (o sprawności około 42 proc.). Kotły fluidalne nie potrzebują tak dużego rozdrobnienia paliwa, jak kotły pyłowe, więc biomasa nie musi być przed spaleniem rozdrobniona na trociny.  Biomasa nie przechodzi też przez zespoły młynowe, co eliminuje zagrożenie pożarowe. Niemniej istotny jest także dłuższy czas przebywania cząsteczek paliwa w kotłach fluidalnych w porównaniu z kotłami pyłowymi, dzięki czemu zrębki wypalają się znacznie lepiej.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik

Ekologiczne nawęglanie

Początkowo biomasa w postaci zrębków będzie współspalana w dotychczasowym układzie technologicznym – do ładowania na taśmociąg z węglem zostanie wykorzystana rezerwowa ładowarka. Ważenie ekologicznego paliwa odbędzie się na zalegalizowanej wadze samochodowej oraz na wadze taśmowej, a jego właściwości fizyko–chemiczne będzie badać zakładowe laboratorium w oparciu o procedury opracowane przez ICHPW.

Jednak docelowo biomasa będzie podawana przez specjalnie przebudowany w tym celu układ nawęglania. Opracowano już plany modernizacji, w wyniku której zamontowane zostaną automatyczne urządzenia mierzące kaloryczność biopaliwa i pobierające jego próbki do analiz. W układzie znajdzie się także automatyczna waga zasobnikowa. Biomasa będzie magazynowana w specjalnym zbiorniku z hydraulicznym podajnikiem, a magnetyczne separatory wychwycą zanieczyszczenia (zanieczyszczenia metaliczne) i zbyt duże kawałki zrębków.

Drewno w dobrej cenie

Nie bez znaczenia na wybór Elektrowni Siersza do współspalania biopaliwa była bliskość terenów rolniczych i leśnych, co przyczyni się do znacznego obniżenia kosztów zakupu z powodu tańszego transportu. PKE SA ogłosił już przetarg na dostawę biomasy dla swych elektrowni, a ponieważ będzie ona współspalana zarówno w nowoczesnych kotłach fluidalnych, jak i w pyłowych, oferty muszą uwzględniać różne poziomy jej rozdrobnienia. Jeżeli w wyniku przetargu uda się pozyskać po atrakcyjnej cenie drewno w większych kawałkach, Koncern w najbliższej przyszłości doposaży swe elektrownie w urządzenia do zrębkowania. W przyszłości władze PKE SA nie wykluczają także współspalania z paliwami podstawowymi pelet (sprasowane trociny, wióry i inne odpady powstające przy obróbce drewna) lub brykietu, a nawet mączki zwierzęcej.

Próby na kotłach pyłowych

Próby  współspalania biomasy z węglem przeprowadzono także w Elektrowni "Łaziska" – w maju i lipcu tego roku w kotle pyłowym o wydajności 650 t/h z wykorzystaniem przygotowanych poza . Celem prób było określenie wpływu: współspalania biomasy na sprawność kotła (wykorzystano systemy SAT i PROCONTROL), ocena pracy młynów, instalacji odsiarczania spalin oraz działania automatyki. Sprawdzano także proces rozładunku mieszanki, badano żużel i popiół pod kątem przydatności do zastosowania tych ubocznych produktów spalania w przemyśle.

Trociny na próbę

Współspalanie gotowych mieszanek węgla z  biomasą testowano w dwóch etapach. W maju spalono tysiąc ton mieszanki, zawierającej 900 ton węgla energetycznego i sto ton trocin. Następnie w lipcu do kotła trafiło już 10 tys. ton paliwa, przy takim samym 10-procentowym udziale biomasy. Próby zakończyły się pomyślnie – nie było żadnych problemów z transportem i rozładunkiem mieszanki paliwowej, kocioł pracował bez zarzutu również  proces odsiarczania spalin przebiegał prawidłowo.

Obecnie trwają prace nad dokumentacją dla Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie której Elektrownia "Łaziska" wystąpi o  koncesję na produkcję energii ze źródeł odnawialnych (przygotowaniem dokumentacji zajmują się gliwickie Zakłady Pomiarowo–Badawcze Energetyki Energopomiar Sp. z o.o., opinię co do zgodności sposobu rozliczania "zielonej" energii z prawem sporządzi Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza).

Dla siebie i na sprzedaż

"Zielona" energia produkowana będzie na pokrycie potrzeb PKE SA, wynikających z ustawowych wymagań, zawartych w znowelizowanym prawie energetycznym.  Do odbiorców zewnętrznych zużywających energię na potrzeby własne w 2005 r. trafi nie mniej niż 3,1 proc., co zgodne jest z ministerialnym rozporządzeniem z 2003 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu. (dw)

źródło: pke.pl

"Zielona energia" z "Sierszy"

Promocje:

PROMOCJE: