Akredytacja dla LBKS

Akredytacja dla LBKS... Z przyjemnością donosimy, że Laboratorium Badawcze Kolektorów Słonecznych działające przy Europejskim Centrum Energii Odnawialnych uzyskało status akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji. Poniżej przedstawiamy pełną treść listu jaki otrzymaliśmy od kierownika laboratorium:

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik

Z początkiem 2005 roku Laboratorium Badawcze Kolektorów Słonecznych (LBKS), przy Europejskim Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC), uzyskało status akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji (PCA), jako obecnie jedyne w kraju (nr akredytacji AB 116).

Celem akredytacji laboratoriów badawczych jest uzyskanie zapewnienia, że otrzymane tam wyniki badań są rzeczywiste, obiektywne i powtarzalne. W związku z tym, akredytowane laboratorium jest bezwzględnie zobowiązane do przestrzegania właściwych procedur systemu jakości i pod tym kątem regularnie kontrolowane przez auditorów zewnętrznych.

Laboratorium wykonuje badania cieplne kolektorów słonecznych (sprawność cieplna, pojemność cieplna, stała cieplna, współczynnik kąta padania) w warunkach naturalnego promieniowania słonecznego, zgodnie ze stosowaną w Polsce normą europejską PN-EN 12975-2: 2002: Cieplne instalacje słoneczne i ich elementy Kolektory słoneczne - Część 2: Metody badań. Więcej informacji na temat funkcjonowania laboratorium można znaleźć na naszej stronie internetowej www.ecbrec.pl/laboratorium.

Nasze laboratorium jest włączone do europejskiej sieci laboratoriów akredytowanych "SolarKeymark" przy European Solar Themal Industry Federation (ESTIF): http://www.estif.org/solarkeymark/reglabs.php. Laboratoria stowarzyszone w "SolarKeymark" ustalają standardy pomiarów i badań kolektorów słonecznych. Prowadzimy również współpracę z innymi laboratoriami krajów Unii Europejskiej w zakresie szeroko rozumianej implementacji energetyki słonecznej.

Wyniki badań uzyskane w naszym Laboratorium są z kolei akceptowane i potwierdzane przez uprawnioną Jednostkę Certyfikującą Wyroby (JCW-ZJN/IBMER) działającą w oparciu o notyfikację udzieloną przez Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej oraz Komisję Europejską (Nr identyfikacyjny 1459). Celem działania Jednostki Certyfikującą Wyroby jest potwierdzenie zgodności wykonania wyrobu z normą lub innymi normatywnymi dokumentami na podstawie wyników, oraz innych dokumentów dostarczonych przez producenta. JCW potwierdza wykonanie wyrobu zgodnie z określonymi normami wystawiając Certyfikat Zgodności, który stanowi autorytatywnie, że zidentyfikowany wyrób został wyprodukowany zgodnie z tymi wymaganiami.

Dla producenta jest korzystnym poddawanie swojego wyrobu badaniom, ponieważ pozwala na stwierdzenie i poprawienie usterek a także doskonalenie produktu.

Dla handlowca z kolei korzystnym jest oferowanie godnego zaufania produktu z potwierdzonymi parametrami.

Zaś inwestor/użytkownik otrzymuje w efekcie urządzenie, które gwarantuje uzyskanie oferowanej ilości energii cieplnej w formie np. ciepłej wody użytkowej. Kolektor słoneczny, posiadający wyniki badań wykonanych wg obowiązującej normy, jest wiarygodnym urządzeniem dla inwestorów i użytkowników, gwarantującym uzyskanie odpowiednich parametrów cieplnych.

Jednostki organizujące przetargi na wykonanie instalacji grzewczych, wykorzystujących energię słoneczną uzyskują zapewnienie, że proponowane przez oferentów urządzenia, posiadające raporty z badań oraz Certyfikaty Zgodności posiadają właściwe parametry pracy.

Polecamy Państwu nasze usługi w zakresie badań oraz certyfikacji kolektorów słonecznych. Możemy również wykonać zakres badań wg życzenia.

Z poważaniem

dr.inż. Stanisław Gołębiowski
Kierownik Laboratorium

Akredytacja dla LBKS

Promocje:

PROMOCJE: