Rozmawiali o energetyce odnawialnej

Rozmawiali o energetyce odnawialnej... W siedzibie PIGEO odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Było ono odpowiedzią na apel PIGEO o jak najszersze współdziałanie i integrację w ramach środowiska pozarządowych organizacji związanych z OZE. W spotkaniu wzięło udział 30 osób reprezentujących 24 organizacje.

Uczestnicy spotkania byli zgodni co do potrzeby bliskiej współpracy. Zostały mówione najważniejsze problemy oraz zadania przed jakimi stoi branża. Ustalono zasady dalszych kontaktów i wymiany informacji.

Dyrektor Izby Maciej Stryjecki podziękował wszystkim tym, którzy swoim zaangażowaniem i na ogół społeczną ciężką pracą przyczynili się do powstania ram prawnych pozwalających na rozwój rynku OZE, co pozwoliło na rozpoczęcie działalności gospodarczej przedsiębiorcom, a więc członkom PIGEO.

Dziś środek ciężkości w walce o wykorzystanie OZE przesuwa się z ośrodków naukowych i organizacji ekologicznych, w stronę samorządów gospodarczych. Nie będzie bowiem zielonej energii bez inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców w instalacje do produkcji tej energii. Dlatego też rośnie zapotrzebowanie na lobbing i aktywność ze strony organizacji takich jak PIGEO.

Przedstawiciele środowisk związanych z OZE zgodzili się co do tego, że przyjęty w ubiegłym roku system wspierania OZE jest co do kierunków i głównych założeń właściwy. Daje dodatkowe źródło przychodu producentom zielonej energii i gwarantuje jej zakup, co zwiększa opłacalność inwestycji. Polski rynek stał się dzięki temu atrakcyjny dla krajowych i zagranicznych inwestorów.

Jednak w ramach tego systemu uwidaczniają się poważne zagrożenia. Jednym z najgroźniejszych, jest zbyt duża preferencja dla współwspalania biomasy, co rodzi pokusę wyrobienia ciążących na Polsce zobowiązań niemal wyłącznie poprzez współwspalanie w starych węglowych kotłach.

Uczestnicy spotkania opowiedzieli się za modelem energetyki odnawialnej opartej o generację rozproszoną, wykorzystującą efektywnie lokalne zasoby OZE, z lokalnymi elektrociepłowniami biomasowymi zasilanymi biomasą z upraw energetycznych i odpadów z produkcji rolnej, małymi i średnimi elektrowniami wodnymi i niewielkimi farmami wiatrowymi. System wspierania OZE powinien zapewniać pełne wykorzystanie potencjału krajowego wszystkich odnawialnych źródeł.

PIGEO zobowiązała się do podjęcia się roli koordynatora przepływu informacji pomiędzy współpracującymi ze sobą organizacjami. Zapowiedziane zostały również kolejne tego typu spotkania integrujące środowisko.

źródło: cire.pl

Rozmawiali o energetyce odnawialnej

Promocje:

PROMOCJE: