Wieloletni Program Promocji Biopaliw lub innych paliw odnawialnych

Wieloletni Program Promocji Biopaliw lub innych paliw odnawialnych... Wyższa ulga w podatku akcyzowym, dodatkowa ulga w podatku dochodowym dla producentów biokomponentów, a dla kierowców m.in. zwolnienie z opłat za parkowanie � to propozycje Ministerstwa Gospodarki zawarte w Wieloletnim programie promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014, przyjętym przez Radę Ministrów 24 lipca br.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Celem przygotowanego przez Ministra Gospodarki programu jest stworzenie warunków dla opłacalno�ci produkcji i stosowania biopaliw w Polsce. Program obejmuje przede wszystkim dwa rodzaje działań: działania dotyczšce wsparcia dla produkcji biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz działania majšce na celu stymulowanie popytu w tym zakresie. Zawarte w programie mechanizmy wesprš produkcję biokomponentów w taki sposób, aby cena paliwa zawierajšcego biokomponenty była konkurencyjna w stosunku do ceny paliwa ropopochodnego.

Działania w tym zakresie dotyczą m.in. ulgi w podatku akcyzowym. Przedstawione w Wieloletnim programie promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych stawki ulgi to 1,048 zł/litr w przypadku estrów, 1,565 zł/litr w odniesieniu do bioetanolu.

Aby maksymalnie wykorzystać dozwolonš prawem wspólnotowym pomoc publicznš, program przewiduje dodatkowš ulgę w podatku dochodowym. Proponowana przez Ministerstwo Finansów ulga - rekompensujšca czę�ć kosztów produkcji biokomponentów - polegać będzie na odliczeniu od podatku kwoty stanowišcej 19 proc. nadwyżki kosztów wytworzenia biokomponentów nad kosztami wytworzenia paliw ciekłych o takiej samej warto�ci opałowej.

W programie zapisano również, że biokomponenty stanowišce samoistne paliwa zostanš wyłšczone z grupy wyrobów podlegajšcych opłacie paliwowej.

Program proponuje też działania majšce na celu zwiększenie popytu na biopaliwa ciekłe, m.in. stworzenie wydzielonych stref (np. w centrach miast i na terenach chronišcych przyrodę) dostępnych wyłšcznie dla ekologicznego transportu publicznego, zwolnienie z opłat za parkowanie dla użytkowników pojazdów stosujšcych biopaliwa ciekłe, zwolnienia firm z opłat za korzystanie ze �rodowiska, system zachęcajšcy do zakupu pojazdów i maszyn wyposażonych w silniki przystosowane do spalania biopaliw w ramach zamówień publicznych, nałożenie na administrację rzšdowš obowišzku stosowania biopaliw oraz edukację i promocję wykorzystania biopaliw.

***

Obowišzek przyjęcia przez Radę Ministrów Wieloletniego programu promocji biopaliw na lata 2008-2014 został zapisany w art. 37 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych .

Zgodnie z dyrektywš unijnš nr 2003/30/WE w sprawie promowania użycia biopaliw państwa członkowskie powinny osišgnšć do 2010 r. co najmniej 5,75 proc. udział biokomponentów w rynku paliw transportowych. Natomiast zgodnie z ustaleniami posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 8-9 marca 2007 r., udział ten powinien wynosić co najmniej 10 proc. w 2020 r.

mg.gov.pl

Wieloletni Program Promocji Biopaliw lub innych paliw odnawialnych

Promocje:

PROMOCJE: