Ogniwa fotovoltaiczne (PV)

Ogniwa fotovoltaiczne (PV) ... Technologie PV są na etapie intensywnego rozwoju. W ostatnich 5 latach globalne tempo wzrostu w sektorze PV wynosiło 30÷40% rocznie. Instalacje PV mogą być przyłączone do sieci lokalnej, jak również pracować poza siecią. Podstawową barierą szerszego rozwoju są wysokie ceny jednostkowe instalacji. Szacuje się rozwój tego sektora w ciągu kilku najbliższych lat w tempie15÷25%. Szacuje się, że w okresie 2025÷2040 1% energii elektrycznej będzie produkowane z tych źródeł. Do najważniejszych atutów technologii PV należą: długie okresy eksploatacji (wolne procesy starzenia), niskie koszty obsługi, brak zanieczyszczeń środowiska.

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
Do rozwoju sektora PV przyczyniają się różne inicjatywy o zasięgu zarówno lokalnym jak i globalnym. W Europie rozwój PV był wspierany w ramach 5 Programu EU (IE). W ramach programu ENERGIE wykonano pilotowe instalacje PV dla różnych celów: obszary zurbanizowane i wiejskie, osłony przeciwhałasowe na drogach, budynki, transport, itp. Rozwój PV dalej jest szeroko wspierany w ramach 6 Programu UE (PV Katapult). W USA znaczenie ma inicjatywa „milion dachów” - Million Solar Roofs (MSR). Celem jest zainstalowanie urządzeń PV na milionie budynków w USA. W Europie podobna inicjatywa zakłada pokrycie ok. 100 tys. dachów do 2010. Przykładem dużej instalacji PV jest elektrownia 5MW zainstalowana koło Lipska (Niemcy – styczeń 2004 Shell Solar). Elektrownia ta współpracuje z siecią i zapewnia zasilanie dla ok. 1800 domów.

EPIA (Europain Photovoltaic Industry Assotiation) przedstawia różne scenariusze rozwoju PV w najbliższych latach. Tzw. „urzędowy” scenariusz (Official scenerio) przyjmuje parametry rozwoju do 2010r. W europejskim optymistycznym scenariuszu przyjęto 4GW (zamiast 3GW) w 2010. źródło: EPIA

Dane te obrazują dynamikę rozwoju sektora w szczególności w Japonii i Europie. Jedną z barier rozwoju PV są relatywnie wysokie ceny jednostkowe instalacji. Dynamika cen ma jednak charakter spadkowy. Cena jednostkowa instalacji w USA w maju 2004 wynosiła 21.04c/kW, najniższa cena modułu krystalicznego -3.2$W/2.69€, natomiast modułu cienkowarstwowego 3.59$/3.02€ [60]

Dynamika zmian cen modułów PV w USA i Europie

Według ostatnich informacji proces rozwoju PV został przyhamowany w Europie [PARIS, France, 2004-05-19 Refocus Weekly]. Różnica pomiędzy celami kampanii ‘Campaign for Take-Off’ (1999) a stanem obecnym wynosi ok. 650 MW.

EPIA szacuje tą wielkość na 562 MW chociaż liczba instalacji PV - 170 MW była największa w historii. Holandia, Włochy, Francja nie prowadziły aktywnej polityki pozytywnych sygnałów inwestycyjnych. W Niemczech przyrost natomiast wynosił ok.120 MW w 2003, a w całej Europie 202 MW. Ocenia się, ze w 2010 r. Europa osiągnie poziom 2 GW (20% roczny wzrost).

Zakładany poziom 3 GW może być osiągnięty jeśli pozostałe kraje przyjmą regulacje podobne do niemieckich.

Z drugiej strony ogólne prognozy dla branży PV są dobre. Jest to potwierdzane w publikacjach EPIA i Greenpeace. W opracowaniu "Solar Electricity in 2010", EPIA ocenia pozytywnie możliwoć osiągnięcia założeń White Paper, tj. poziomu 3 GWe. Ocenia jako jako możliwe osiągnięcie nawet poziomu 4 GW. W skali globalnej stan tego sektora rynku ocenia się na 207 GWe do 2020 r; zapewni to energię ok. miliardowi ludzi i umożliwi zatrudnienie 2 milionom. Takie ambitne cele, zarówno w Europie jak i na Świecie, będą możliwe pod pewnymi warunkami:

- dalszą redukcję kosztów w wyniku prac postępu technologicznego (R&D) oraz efektów skali produkcji,

- właściwa kooperacja pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami (producenci, użytkownicy, przedsiębiorstwa energetyczne),

- uzyskanie wiarygodnego, lecz tymczasowego, wsparcia finansowego zapewniającego zrównoważony wzrost sektora.

ceprin.wroc.pl

Ogniwa fotovoltaiczne (PV)

Promocje:

PROMOCJE: