Koncepcja inteligentnej sieci elektroenergetycznej

Koncepcja inteligentnej sieci elektroenergetycznej... Czwarte Konwersatorium "Inteligentna Energetyka", które odbyło się w dniu 28 kwietnia br. w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej w Gliwicach poprzedzone zostało spotkaniem, na którym Dyrektor oddziału URE w Katowicach, Marek Miśkiewicz przedstawił koncepcję „inteligentnej” sieci elektroenergetycznej, opartej na założeniach handlu zbywalnymi prawami dostępu

Tu jest miejsce na reklam.
Zobacz cennik
do tej sieci.

Na wstępie Dyr. Miśkiewicz stwierdził, że w obecnym stanie prawnym:

- moc przyłączeniowa jest wielkością statyczną przypisaną przyłączonemu do sieci elektroenergetycznej obiektowi. Powyższe powoduje, że rezerwy zdolności przesyłowych dowolnie wskazanych odcinków sieci elektroenergetycznej również są wielkościami statycznymi, zdeterminowanymi zestawem parametrów korespondujących z nimi przyłączy, a nie wielkościami wynikającymi z rzeczywistego stopnia obciążenia sieci przez przyłączone podmioty,

- statyczny model podziału zdolności przesyłowych sieci między poszczególne punkty odbioru energii elektrycznej jest wysoce nieefektywny, w szczególności nie uwzględnia rzeczywistych zdolności przesyłowych sieci, zdeterminowanych rozkładem rzeczywistego jej obciążania w danej chwili,

- wprowadzenie dodatkowego parametru opisującego odbiorców, którym jest tzw. moc umowna, uczyniło system zarządzania zasobami sieciowymi bardziej dynamicznym. W szczególności, w interwałach czasowych zbieżnych z okresami taryfowania, odbiorcy w pewnym zakresie mogą moc umowną zmieniać, a przedsiębiorstwa sieciowe dokonywać realokacji zdolności przesyłowych poszczególnych obszarów zarządzanej sieci. Rozwiązanie to wprawdzie łagodzi skutki daleko idącej nieefektywności wynikającej ze statycznego rozłożenia zasobów sieciowych na poszczególne punkty odbioru, niemniej jednak w żadnym stopniu nie przyczynia się do stworzenia niezwykle pożądanej „inteligencji” systemu – jedynej drogi prowadzącej do przejrzystej i efektywnej gospodarki zasobami sieciowymi.Zaprezentowana przez Dyr. Miśkiewicza koncepcja „inteligentnej” sieci elektroenergetycznej stanowi tymczasem alternatywę dla dalszego utrzymywania czy zwiększania „na ślepo” mocy przesyłowych tylko po to, aby zapewnić funkcjonowanie istniejących czy kolejnych przyłączonych do sieci obiektów (źródeł bądź miejsc odbioru), których moce przyłączeniowe de facto nie odzwierciedlają faktycznej podaży oraz popytu na moc użytkujących je podmiotów. Przy tym dostępność zaawansowanych technologicznie systemów transmisji danych pomiarowych oraz informatycznych systemów obróbki tych danych już dzisiaj pozwala na realizację przedsięwzięcia. Bowiem warunkiem koniecznym wprowadzenia w życie prezentowanego systemu zarządzania siecią jest przeprowadzenie inwestycji inteligentnego opomiarowania, które z jednej strony będzie wykorzystywane tak jak dotychczas na potrzeby transakcji kupna-sprzedaży energii elektrycznej, a z drugiej będzie dostarczało zbioru niezbędnych danych pozwalających na stworzenie mapy chwilowych „stanów sieci” we wszystkich miejscach rozpływu energii elektrycznej. Biorąc powyższe pod uwagę, przedmiotowa koncepcja, wprawdzie rewolucyjna - albowiem znacznie odmieniająca drogę rozwoju elektroenergetyki - zasługuje na uwagę z racji wyraźnych korzyści a także rzeczywistej możliwości realizacji przy dzisiejszym poziomie rozwoju techniki.Spośród korzyści jakie przyniesie wprowadzenie dla wytwórców i odbiorców zbywalnego prawa dostępu do sieci elektroenergetycznej rozumianego jako prawo do drogi elektroenergetycznej, utworzonej z wirtualnych korytarzy elektroenergetycznych, łączącej odbiorcę ze źródłem energii elektrycznej należy przede wszystkim wymienić:

1. Możliwość dynamicznej alokacji zasobów sieciowych (zdolności przyłączeniowych sieci) przez przyłączone podmioty - metoda ta sprawdza się doskonale na gruncie informatyki (np. przydział pamięci operacyjnej na potrzeby działających pod kontrolą systemu operacyjnego aplikacji). W konsekwencji, istniejąca sieć elektroenergetyczna będzie mogła być wykorzystana w znacznie większym stopniu, bez konieczności inwestycji związanych ze zwiększeniem jej przepustowości.

2. Możliwość obrotu posiadanymi zdolnościami przesyłowymi sieci zapoczątkuje wzajemne relacje przyłączonych podmiotów na niespotykanej dotąd płaszczyźnie. Celem tych relacji będzie zaspokojenie wzajemnych interesów tych podmiotów. W stanie równowagi każdy z nich będzie opłacał i wykorzystywał posiadaną „drogę elektroenergetyczną” o przepustowości takiej jaką potrzebuje, a możliwe do alokacji niewykorzystane zasoby mocy w danym odcinku sieci będą jawne. Audyt wolnych zasobów dostarczy przedsiębiorstwu energetycznemu cennych informacji przy podejmowaniu decyzji o ewentualnej rozbudowie sieci pod kątem przepustowości w związku z koniecznością przyłączenia nowych obiektów.

3. Inteligentne opomiarowanie dostarczy instrumentów pozwalających na swobodne definiowanie tzw. wyodrębnionych obszarów sieci w zakresie bilansowania mocy. W szczególności, sieć elektroenergetyczną będzie można postrzegać jako wielopoziomową sieć sieci, a więc podobnie jak zakładają protokoły na których bazuje komunikacja w sieci Internet. Zatem, w bilansowaniu mocy uczestniczyłyby należące do danego poziomu jednostki (źródła energii, punkty jej poboru oraz podsieci niższego poziomu), a połączenia z zasobami poziomów nadrzędnych spełniałyby rolę wyrównawczą (uzupełnianie niedoborów lub wyprowadzanie na zewnątrz nadwyżek).

4. Zarządzanie siecią elektroenergetyczną jako zbiorem zbiorów mniejszych sieci pozwoli optymalnie zarządzać rozwojem lokalnych źródeł energii, zwłaszcza źródeł energii odnawialnej, w tym tzw. komplementarnych zespołów źródeł oraz zasobników energii. W szczególności od razu będzie można wskazać lokalizacje, gdzie instalacja lokalnych źródeł energii będzie pożądana i bezproblemowa z racji niewykorzystanych zasobów mocy, oraz obszary w których odbiór mocy wytwórczych będzie utrudniony bądź niemożliwy.

Ta wiedza może być cenna przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym uzupełnieniu zdolności przesyłowych w obszarach, w których przyłączenie nowych źródeł jest utrudnione, a na których występują pożądane źródła energii pierwotnej (wiatr, woda, biomasa itp.)


5. Spadnie zapotrzebowanie na moc w systemie elektroenergetycznym dodatkowo spotęgowane zmniejszeniem strat na przesyle energii elektrycznej.Przedstawiona koncepcja niewątpliwie będzie wymagała korekcji dotychczasowego modelu funkcjonowania sieci elektroenergetycznej, a następnie jego zaimplementowania do przepisów prawa. Wyraźnie widoczne bariery obecnie stosowanego modelu sygnalizują potrzebę rozpoczęcia prac nad jego kompleksową przebudową. Intensywny rozwój technologii informatycznych, systemów pomiarowych oraz systemów transmisyjnych dostarcza obecnie narzędzi, wobec których odkładanie tych prac na późniejszy okres nie znajduje uzasadnienia. Nie sposób pominąć tu rozwijającego się rynku energii od którego odwrotu już nie ma, a którego byt uzależniony jest od sprawnego, niezawodnego i dynamicznego medium – sieci elektroenergetycznej.

 


.

Koncepcja inteligentnej sieci elektroenergetycznej

Promocje:

PROMOCJE: